Levels i Almedalen 2022 | Mer nyanserad bedömning av grundare, team och risk leder till mer jämställd fördelning av riskkapital
PuBLISHED 26 october 2022
Tillgång till kapital är en av de viktigaste grundförutsättningarna för entreprenörer som vill skapa tillväxt och expansion. I dagsläget visar dock statistiken, att kvinnor dessvärre har betydligt svårare att få tillgång till kapital och uppskattningsvis går inte mer än runt 1 procent av allt riskkapital som investeras i Sverige till företag grundade av kvinnor. De som investerar eller söker kapital aktivt har länge diskuterat frågan och är alla överens: det är hög tid att öka takten och accelerera utvecklingen mot en mer jämställd situation vad gäller tillgången till riskkapital.
Under tisdagen den 5 juli, som del av 2022 års iteration av Almedalsveckan i Visby, medverkade Levels VD och grundare, Per Spångberg, i ett seminarium där frågor om vad som kan göras för en mer jämställd fördelning av kapitalresurser diskuterades i en grupp representanter för näringsliv och politik. Medverkande, utöver Per, var Britta Burreau, VD Almi; Ewa Andersen, VD Sparbankerna; Jenny Nilsson, Riksdagsledamot (S); Peg Söderberg, VD Moving Floor; och Elisabeth Thand Ringqvist (C), Entreprenör och Affärsängel. Bakom seminariet som arrangörer stod WomEngage tillsammans med Almi och Sparbankerna — WomEngage är ett politiskt obundet initiativ med målet: “att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag”.
Britta Burreau, VD Almi, inledde seminariet med att citera en nyligen publicerad studie av McKinsey: “Kvinnors deltagande i den betalda arbetskraften bidrar positivt till utveckling, tillväxt och välstånd. I Sverige arbetar också kvinnor och män enligt SCB ungefär lika många timmar, vilket får oss att prata om hur jämställt Sverige är, men går man bakom den ytliga statistiken, så visar det sig att kvinnor arbetar oavlönat i större utsträckning än män. Det finns också fortsatt många branscher med väldigt skev könsfördelning, inte minst i det som traditionellt varit kvinnodominerade områden som exempelvis vård, skola och omsorg, liksom att representationen skiljer sig åt vad gäller offentlig sektor och det privata näringslivet. Att få fram fler kvinnor som grundar och driver företag kan därför bidra till viktig förändring i grunden när det gäller jämställdhet.”
Samtliga seminariedeltagare, trots varierande bakgrund och sysselsättning, var eniga om den outnyttjade potentialen i kvinnligt entreprenörskap som råder i Sverige, men också globalt. Det krävdes inte heller någon längre debatt för att slå fast faktumet att “den som sitter på kapital har makt att påverka och skapa förändring”, och att det därför rör sig om brister hos de som fördelar kapitalet, såväl statligt som privat, snarare än att det skulle bero på kvinnliga entreprenörers kompetens.
Som representant för Levels lyfte Per Spångberg vikten av att investerare, som en del i arbetet mot ökad jämställdhet, vågar omvärdera och ifrågasätta sin nuvarande syn på investeringsmöjligheter, grundare och risk. Ofta förekommer en förlegad syn på ‘risk’ och definitionen av vad klokt risktagande egentligen innebär:
Historien visar att det finns väldigt många män som är duktiga risktagare, men det behöver ju inte betyda att man lyckas – utan bara att man helt enkelt tar mycket risk, vilket i sig inte är svårt. Samtidigt visar både forskning och empiri, att det finns många kvinnor som har en hög och utvecklad riskkompetens, det vill säga förmågan att bedöma och förhålla sig till risk på ett genomtänkt och nyanserat sätt. En väg att skapa bättre balans och därmed en bättre fördelning av riskkapital mellan könen är därför att alltid leta efter team med större mångfald. Det finns många studier som pekar på att team med mångfald, istället för enfald har bättre möjlighet att lyckas och även att skapa bättre resultat.”

MORE ARTICLES & INSIGHTS

AMPLIFYING AFRICA
The podcasting platform Afripods is bringing the voices of Africa to the global masses. (article in Swedish)
INVESTING IN EARLY-STAGE VENTURES
Together with SEB, we created a special edition Bite-Size Insights series in which we meet up with experts who share their thoughts, advice, and recommendations about investing in early-stage companies.  (article in Swedish)
WHAT WE LEARNED ABOUT EQUALITY
Touched by the fight for equality across the world, we initiated a self reflection to understand the part we play in creating long-lasting change for the better. (article in Swedish)
interested in finding out more about what we DO?
Hit us up today and we will tell you all about it!
Get in touch